Taken en Resultaten

TAKEN

 • Leidinggeven aan intramurale en ambulante teams (15 – 60 Fte) van ambulante woonbegeleiding (maatschappelijke opvang), psycho-geriatrische en somatische verpleegafdelingen, decentrale kleinschalige woonvormen, zorgcentrum, klinische behandelgroepen en ambulante behandellijn (kinder/ jeugdpsychiatrie), psychiatrische verpleegafdeling (incl. crisisopname)
 • Verhuizing van verpleegafdelingen naar andere locatie
 • Verbetering bejegening cliënten  en familie
 • Reorganisatie disfunctionerende afdelingen
 • Overbrugging werving afdelingshoofd, vervanging tijdens zwangerschapsverlof
 • Actualiseren en vernieuwen hulpverleningsaanbod
 • Verantwoordelijk voor personele planning, budgetten en productie
 • Opstellen en uitvoeren jaarplannen

 

RESULTATEN

 • Integratie 2 ambulante teams tot 1 extramuraal team (maatschappelijke opvang)
 • Integratie klinisch en ambulante gedeelte na reorganisatie (kinder-en jeugdpsychiatrie)
 • Implementatie “Krachtgericht Werken” en “Het Nieuwe Werken”, Dienend Leiderschap, dynamisch model voor personele begeleiding,  financiële dienstverlening ( incl. Bewindvoering, en budgetbeheer als commercieel product met ondersteuning van softwarepakket IBS)
 • Productie verbeterd
 • Samenwerking binnen  en tussen teams verbeterd. (o.a. teamcoaching)
 • Dynamisch model voor personele begeleiding opgezet, ontwikkeld en ingevoerd
 • Financiële dienstverlening ontwikkeld, incl. Bewindvoering, en budgetbeheer als commercieel product met ondersteuning van softwarepakket IBS
 • Invoering ZZP-financiering (inzichtelijk maken productie en inkomsten). Productie verbeterd.
 • Kwaliteit van zorg verbeterd door invoering methodisch werken; bewonerstoewijzing(EVV); protocollering werkzaamheden; overleg met familie ingesteld; verbetering bejegening bewoners  en familie, met paramedische disciplines de NDT benadering ingevoerd
 • Implementatie en uitvoering kwaliteitskeurmerken (Bronzen Keurmerk, PREZO, HKZ, INK)
 • Externe contacten ontwikkeld en onderhouden:  samenwerkingsprojecten met gemeenten, verslavingszorg, ROC en GGZ ontwikkeld; contacten gelegd en onderhouden met woningcorporaties, sociale diensten, scholen, collega-instellingen, politie, Algemeen Maatschappelijk Werk
 • Verhuizing 2 verpleegafdelingen naar andere locatie gerealiseerd naar tevredenheid bewoners, familie en medewerkers. (als projectleider van de projectgroep verhuizing)
 • 2 kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie opgezet
 • Bestrijding scabiësbesmetting op etage van 65 cliënten.(lid crisisteam)
 • Als proefafdeling gefungeerd voor automatisering (dienstroosterplanning)
 • Implementatie IBS (Bizon) (als projectleider en applicatiebeheerder)
 • Efficiënte dienstroosterplanning. (ondersteund door Excel), Digitaal registratiesysteem BIG handelingen ontwikkeld. (Access). Digitaal systeem ontwikkeld voor urentelling dienstrooster (Excel), Digitaal handboek opgesteld voor de afdeling

Terug naar boven