Competenties

 

Management en Leidinggeven

Leidinggeven

Klik hier voor meer info

 • Leidinggeven aan intramurale en ambulante teams (15 – 60 Fte) van ambulante woonbegeleiding (maatschappelijke opvang), psycho-geriatrische en somatische verpleegafdelingen, decentrale kleinschalige woonvormen, zorgcentrum, klinische behandelgroepen en ambulante behandellijn (kinder/ jeugdpsychiatrie), psychiatrische verpleegafdeling (incl. crisisopname)
 • Reorganisatie disfunctionerende afdelingen
 • Integratie klinisch en ambulante gedeelte na reorganisatie (kinder-en jeugdpsychiatrie)
 • Integratie 2 ambulante teams tot 1 extramuraal team (maatschappelijke opvang)
 • Opstellen en uitvoeren jaarplannen
 • Verantwoordelijk voor personeel en materieel budget en productie.
 • Verantwoordelijk voor personele planning, budgetten en productie
 • Productie verbeterd door verhoging productiviteit van medewerkers. (efficiënter werken en grenzen aan zorg- en hulpverlening bewaken)
 • Invoering ZZP-financiering (inzichtelijk maken productie en inkomsten)
 •  Coachen

  nlp2

  Klik hier voor meer info

 • Samenwerking binnen en tussen teams verbeterd (individuele en teamcoaching)
 • Delegeren

  Klik hier voor meer info

 • Implementatie evv systeem, zelfsturende teams en “Het Nieuwe Werken”
 • Plannen en organiseren

  Klik hier voor meer info

 • Verhuizingen verpleegafdelingen naar andere locaties gerealiseerd naar tevredenheid bewoners, familie en medewerkers. (als projectleider van de projectgroep verhuizing)
 • Als projectleider van verschillende projecten gefunctioneerd (o.a. Implementatie IBS (Bizon) ;tevens applicatiebeheerder)
 • Scabiësbesmetting bestreden als verantwoordelijk manager en lid crisisteam
 • Voortgangsbewaking

  Klik hier voor meer info

 • Jaar-, actie- en veranderplannen frequent evalueren en zo nodig bijsturen gaat mij vlot af
 • Communicatie

  Schriftelijk en mondeling

  Klik hier voor meer info

 • Mijn schriftelijke en mondelinge communicatie is goed.  Het werken met veranderplannen, jaarplannen, evaluaties, beoordelingstrajecten en door de netwerkcontacten is dit steeds verbeterd
 • Samenwerken

  Klik hier voor meer info

 • Doordat ik op veel werkplekken gewerkt heb ben ik vaardig in samenwerken en heb snel inzicht hoe medewerkers in hun werk staan. Met mijn assertieve houding maak ik in- en extern makkelijk contacten en presenteer ik mijzelf op een duidelijke wijze
 • Overtuigingskracht en onderhandelen

  Klik hier voor meer info

 • Door de veranderprocessen ben ik vaardig in het overtuigen van mensen op basis van argumenten en bespreken van het organisatiebeleid
 • Onderhandelen is nodig in situaties van verschillende belangen. In samenwerkingsverbanden kan ik goed de belangen van de organisatie vertegenwoordigen en bijdragen aan een gezamenlijk gedragen uitkomst
 •  Analyse en besluitvorming

  Probleemanalyse

  Klik hier voor meer info

 • Ik heb in veel werksituaties gewerkt waarbij op korte termijn veranderingen doorgevoerd moesten worden. Mijn analytisch vermogen kan ik daar goed in gebruiken om snel passende interventies te doen. Mijn organisatie-sensiviteit is daardoor verder ontwikkeld
 • Creativiteit en leervermogen

  Klik hier voor meer info

 • Werkwijzes vragen voortduren om aanpassingen Ik vind het uitdagend om daar creatieve oplossingen te bedenken ook met input van mijn omgeving. ( dynamisch model voor personele begeleiding opgezet, ontwikkeld en ingevoerd; efficiënte dienstroosterplanning ontwikkeld. (ondersteund door Excel), digitaal registratiesysteem BIG handelingen ontwikkeld. (Access), digitaal handboek opgesteld voor de afdeling)
 • Open staan voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen vind ik belangrijk. Middels lezen van vakliteratuur,  scholing en informatie uit netwerkcontacten zorg ik actief om op de hoogte te blijven
 • Ondernemigsgerichtheid

  Klantgerichtheid

  Klik hier voor meer info

   

 • Maatschappelijke ontwikkelingen vragen een continue aanpassing aan de wensen van de cliënten.  Dit heeft  o.a. geresulteerd gericht verbeteren van de  bejegening van  cliënten en familie en ook regelmatig gezamenlijk overleggen met familieleden van de cliënten van de verpleegafdeling;  het actualiseren en vernieuwen hulpverleningsaanbod)
 • Kwaliteit van zorg verbeterd door invoering methodisch werken; bewonerstoewijzing(EVV); protocollering werkzaamheden; met paramedische disciplines de NDT benadering ingevoerd
 • Ondernemerschap

  Klik hier voor meer info

   

 • Implementatie “Krachtgericht Werken” en “Het Nieuwe Werken”, Dienend Leiderschap, dynamisch model voor personele begeleiding,  financiële dienstverlening ( incl. Bewindvoering, en budgetbeheer als commercieel product met ondersteuning van softwarepakket IBS
 • 2 kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie opgezet
 • Implementatie en uitvoering kwaliteitskeurmerken (Bronzen Keurmerk, PREZO, HKZ, INK)
 • Netwerken

  Klik hier voor meer info

   

 • Externe contacten ontwikkeld en onderhouden:  samenwerkingsprojecten met gemeenten, verslavingszorg, ROC en GGZ ontwikkeld; contacten gelegd en onderhouden met woningcorporaties, sociale diensten, scholen, collega-instellingen, politie, Algemeen Maatschappelijk Werk
 •  Motivatie

  Initiatief: 

  Klik hier voor meer info

   

 • Als proefafdeling gefungeerd voor automatieringsprojecten (dienstroosterplanning, ECD)
 • Nieuwe werkvormen ontwikkeld en geimplementeerd (koploper)
 • Zelfontwikkeling

  Klik hier voor meer info

   

 • Feedback welke ik krijg of vraag gebruik ik om mezelf als professional te verbeteren. Dit middels interne trainingen en ook  tests  (e-learning) om een actueel inzicht te houden in mijn sterke en minder sterke kwaliteiten
 • Integriteit

  Klik hier voor meer info

   

 • Ik werk overeenkomstig ethische en beroepsmatige normen. Betrouwbaarheid een basisvoorwaarde voor mijn manier van werken. Ik bespreek dit regelmatig met medewerkers en collega’s
 • Organisatieloyaliteit

  Klik hier voor meer info

   

 • Ik kan me goed afstemmen op de belangen en doelen van de organisatie waar ik voor werk
 • Resultaatgerichtheid

  Klik hier voor meer info

   

 • Mijn aandacht voor efficiënt en effectief werken draagt bij om de gestelde doelstellingen te behalen. Ik kan ook snel aanpassingen doorvoeren wanneer dit niet dreigt te lukken
 •  Persoonlijk gedrag

  Stressbestendigheid

  Klik hier voor meer info

   

 • Bestrijding scabiësbesmetting op etage van 65 cliënten.(lid crisisteam)ding scabiësbesmetting op etage van 65 cliënten.(lid crisisteam)
 • Disfunctionerende teams aansturen naar goed samenwerkende teams
 • Sturing geven aan werksituaties waarin sprake is van langdurig  ernstig bedreigend gedrag van cliënten
 • Onder tijdsdruk presteren gaat me goed af. Medewerkers  en collega’s ervaren mij als een rustgevend persoon in de drukte
 • Onafhankelijkheid

  Klik hier voor meer info

   

 • Ik handel op basis van mijn eigen overtuiging. Dit in samenhang met de doelen /belangen van de organisatie
 • Flexibelgedrag

  Klik hier voor meer info

   

 • Ik kan mijn gedrag goed afstemmen op wat de situatie vraagt. Dit betreft de verschillende werkwijzes van organisaties en het  niveau van mensen waar ik mee werk
 • Terug naar boven